Podmínky poskytování služeb

1. Pro účely těchto podmínek poskytování služeb (dále jen „podmínky“) se

  • poskytovatelem rozumí obchodní společnost Ortholeo s.r.o., se sídlem Kotlaska 363/14, Praha 8, 180 00, IČ: 09148701; 
  • pacientem rozumí fyzická osoba, které je poskytována nebo má být poskytnuta služba ve smyslu těchto podmínek; v  případě, že je pacientem nezletilá fyzická osoba, poskytnutí služby je sjednáno ve prospěch této osoby smlouvou mezi poskytovatelem a příkazcem;
  • příkazcem se rozumí zákonný zástupce nebo jiná fyzická osoba, která poskytnutí služeb s poskytovatelem sjednala ve prospěch pacienta v případě, že je pacientem nezletilá fyzická osoba;
  • službami rozumí veškeré stomatologické služby a služby dentální hygieny poskytované kterýmkoliv poskytovatelem pacientovi.

2. Tyto podmínky jsou závazné pro všechny pacienty, nedohodne-li se poskytovatel s pacientem v konkrétním případě jinak. V případě, že je pacientem nezletilá fyzická osoba, poskytnutí služby je sjednáno ve prospěch této osoby smlouvou mezi poskytovatelem a jejím zákonným zástupcem nebo jinou fyzickou osobu, která poskytnutí služeb s poskytovatelem sjednala jakožto příkazcem, v takovém případě jsou tyto podmínky závazné i pro příkazce.

3. Poskytovatel se zavazuje postupovat při poskytování služeb lege artis.

4. Pacient i příkazce se zavazují poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost, zejména mu úplně a pravdivě sdělit veškeré vyžádané anamnestické či další údaje, tyto údaje udržovat aktuální a řídit se příslušnými pokyny poskytovatele ohledně poskytovaných služeb.

5. Pacient se zavazuje uhradit poskytovateli cenu za poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem, který je k dispozici v tištěné podobě v prostorách recepce. V případě, že je smlouva uzavřena mezi poskytovatelem a příkazcem, zavazuje se uhradit poskytovateli cenu za poskytnuté služby příkazce.

6. V případě neuhrazení ceny za poskytnuté služby ve lhůtě splatnosti dle předchozího odstavce je pacient nebo příkazce povinen uhradit poskytovateli náklady spojené se zasláním písemné upomínky k úhradě, a to až do výše 200,- Kč.

7. Pacient je povinen se řádně a včas dostavovat do provozovny poskytovatele v dohodnutých termínech. Zrušení sjednaného termínu z důvodů na straně pacienta je možné nejpozději 48 hodin předem. V případě nedodržení této lhůty a nedostavení se včas na sjednaný termín je pacient povinen zaplatit příslušnému poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každých započatých 15 minut prodlení, nejvýše však v rozsahu odpovídajícím celkové době, která byla na poskytnutí příslušné služby poskytovatelem pro daného pacienta rezervována. Smluvní pokuta je splatná současně se splatností ceny za příslušnou službu, která byla pacientovi takto poskytnuta; pokud pacientovi žádná služba takto poskytnuta nebyla, je smluvní pokuta splatná bezprostředně následující kalendářní den. Smluvní pokuta se neuplatní, pokud bylo prodlení pacienta způsobeno vážnými osobními důvody (např. náhlá závažná zdravotní indispozice apod.); existenci těchto důvodů je pacient povinen poskytovateli prokázat, přičemž o akceptaci takových důvodů rozhoduje výlučně příslušný poskytovatel. V případě, že je smlouva uzavřena mezi poskytovatelem a příkazcem, práva a povinnosti pacienta vyplývající z toho odstavce vznikají příkazci. Příkazce se zejména zavazuje uhradit poskytovateli smluvní pokutu za porušení povinností vyplývajících z těchto podmínek.

8. Poskytovatel je oprávněn odepřít poskytnutí služby anebo v zahájeném poskytování služby dále nepokračovat u pacienta, který je pod vlivem návykové látky anebo svým chováním v provozovně poskytovatele narušuje veřejný pořádek, poškozuje či ohrožuje majetek dalších osob anebo ohrožuje bezpečnost svou, jiných pacientů nebo pracovníků poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn takového pacient ze své provozovny bez náhrady vykázat. Ustanovení o smluvní pokutě podle odstavce 7 se v takovém případě použije na takového pacienta obdobně.

9. Těmito podmínkami nejsou nijak dotčeny práva a povinnosti poskytovatele a pacientů podle právních předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb.

10. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 3.1.2023.

Milí pacienti, nemožné se stalo skutečností a naše ordinaci se přestěhovala do nových prostor 🦷!
Těšíme se tedy na Vás na nové adrese:
Piskáčkových 1024/3 ve Vysočanech