Ochrana osobních údajů

Obchodní společnosti Ortholeo s.r.o., se sídlem Piskáčkových 1024/3, Praha 9, 190 00, IČ: 09148701, jakožto správce osobních údajů dbá o ochranu Vašich osobních údajů a zavazuje se tyto osobní údaje chránit v souladu s příslušnými právními předpisy.
Tento dokument vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů a informuje Vás o Vašich právech v této oblasti.
Naším cílem je zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. Ať už jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy či souhlasu, nebo jsme je získali jiným způsobem v souladu s právními předpisy, náš postup při jejich ochraně ctí vždy ta samá pravidla:

 1. Minimalizace rozsahu údajů – Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v takovém rozsahu, v jakém to je nezbytné.
 2. Ochrana údajů – Vaše osobní údaje chráníme před neoprávněným přístupem a zneužitím.
 3. Výmaz nepotřebných údajů – Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile pomine důvod k jejich
  dalšímu zpracování.

Konkrétní zásady a postupy při zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.

1. Co jsou osobní údaje

Osobním údajem je jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (člověku). Osobním údajem tak podle okolností může být např. osobní jméno (popř. další jména) a příjmení (včetně rodného příjmení), datum narození, rodné číslo, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, údaje o majetkových poměrech, údaje o rodinné situaci, fotografie, kamerové záznamy atd.

2. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je ten, kdo sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
Správcem zpracovávaných osobních údajů je subjekt:
Název: Ortholeo s.r.o.
Sídlo: Piskáčkových 1024/3, Praha 9, 190 00.
IČO: 09148701
Statutární orgán: MDDr. Leona Medůsková, jednatelka

3. Jak nás můžete kontaktovat

Kontaktovat nás můžete kterýmkoliv z níže uvedených způsobů:
Osobně: v prostorách našich ordinací Piskáčkových 1024/3, Praha 9, 190 00 (pouze v ordinační době)
Poštou: Ortholeo s.r.o., Piskáčkových 1024/3, Praha 9, 190 00.
E-mailem: recepce@ortholeo.cz
Telefonicky: +420 777 746 147 
Datovou schránkou: F2yt2k

Pověřenec pro ochranu osobních údajů není u nás jmenován. Veškeré záležitosti týkající se Vašich osobních údajů řešte prosím přímo s námi na některém z výše uvedených kontaktů.

4. Jaké osobní údaje zpracováváme

V závislosti na Vašem vztahu ke společnosti Ortholeo s.r.o. můžeme shromažďovat a zpracovávat především níže uvedené osobní údaje.

Pacient: osobní jméno (popř. další jména) a příjmení (včetně rodného příjmení), pohlaví, akademický titul, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, údaje o zaměstnavateli a pracovním zařazení, údaje o zdravotním nebo cestovním pojištění, číslo průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu (pacienti mimo systém veřejného zdravotního pojištění v ČR), údaje o vízech/ povolení k pobytu na území ČR, kontaktní údaje (trvalý pobyt/bydliště/místo pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky), bankovní spojení, údaje o rodinných poměrech, údaje o zdravotním stavu (vyšetření, diagnózy, fotodokumentace a další údaje o průběhu a výsledku poskytování zdravotních služeb správcem nebo jiným poskytovatelem, včetně údajů o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb), údaje z anamnézy (rodinná, osobní, pracovní, sociální), případně i další údaje zdravotnické dokumentace dle příslušných právních předpisů.

Příbuzný pacienta, přátelé pacienta a další kontaktní osoby: obdobné údaje jako v případě pacientů; tyto údaje jsou ale zpracovávány pouze tehdy, je-li to nezbytné zejména pro zajištění kontaktu anebo z anamnestických důvodů (pro volbu správného léčebného postupu pro nás může být důležité znát též vybrané informace o zdravotním stavu příbuzných pacienta nebo osob, se kterými přišel do kontaktu.

Zaměstnanec: osobní jméno (popř. další jména) a příjmení (včetně rodného příjmení), pohlaví, akademický titul, datum narození, rodné číslo, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, kontaktní údaje (trvalý pobyt, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky), evidence pracovní doby, bankovní spojení, údaje o dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci, údaje o manželovi/dětech, údaje o jiném zaměstnavateli a pracovním zařazení.

Dodavatel nebo obchodní partner: osobní jméno (popř. další jména) a příjmení (včetně rodného příjmení), pohlaví, akademický titul, datum narození, IČO, DIČ, údaje o zápisu do veřejného nebo jiného seznamu/rejstříku, kontaktní údaje (trvalý pobyt, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky), bankovní spojení, údaje o dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci.

Návštěvník našich internetových stránek: nejsou zpracovávány žádné osobní údaje (např. cookies).

Návštěvník prostor monitorovaných kamerovým systémem: podoba, lokalizační údaje (datum a čas výskytu v prostorách recepce a chodby v 1. podzemním podlaží).

Jiná osoba: osobní jméno (popř. další jména) a příjmení, akademický titul, datum narození, kontaktní údaje (trvalý pobyt, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky), případně další (předem blíže neurčitelné) údaje nezbytné k dosažení účelu zpracování.

Osobní údaje získáváme jak od subjektů (nositelů) těchto osobních údajů, tak i od dalších osob v souladu s právními předpisy (např. kontaktní údaje příbuzných pacienta sdělené přímo pacientem anebo údaje o zdravotním stavu sdělené příbuzným pacienta nebo jiným poskytovatelem zdravotních služeb). Osobní údaje můžeme v případě potřeby získávat i z jiných zdrojů v souladu s právními předpisy (např. z veřejně dostupných seznamů jako obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.).

5. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem

 • poskytování zdravotních služeb a nezbytně souvisejících podpůrných činností;
 • vedení předepsané dokumentace a výkaznictví (zejména ve vztahu k orgánům finanční správy, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, České stomatologické komoře, České lékařské komoře, Českému statistickému úřadu, úřadům práce apod.);
 • správy našich závazků a probíhajícího vztahu s Vámi;
 • správy a plnění uzavřených smluv;
 • správy našich internetových stránek;
 • realizace a rozvoje podnikatelské činnosti společnosti Ortholeo s.r.o. v mezích příslušných právních předpisů (např. nabídky služeb, účast ve výběrových/zadávacích řízeních apod.).

6. Oprávnění ke zpracování osobních údajů

K převážné části zpracování osobních údajů nepotřebujeme podle příslušných právních předpisů Váš souhlas. Jedná se o zpracování osobních údajů v těchto případech:

– zpracování osobních údajů ke splnění našich povinností stanovených příslušnými právními předpisy, zejména

 • zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 •  zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů;
 •  zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 •  zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 •  zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 •  právními předpisy vydanými k jejich provedení (nařízení vlády, vyhlášky);

– zpracování osobních údajů ke splnění uzavřené smlouvy nebo pro provedení potřebných opatření před uzavřením smlouvy;

– zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů společnosti Ortholeo s.r.o. nebo třetích osob, a to zejména pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (správní a soudní řízení); v případě kamerového systému v prostorách naší recepce a chodby v 1. podzemním podlaží pak jde zejména o bezpečnost našich návštěvníků i našich vlastních pracovníků;

– zpracování osobních údajů k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiného člověka (ochrana života a zdraví).

Není-li dán žádný ze zákonných důvodů pro zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu, zpracováváme Vaše příslušné osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu.

7. Příjemci osobních údajů

Přístup k osobním údajům pacientů mají v mezích své pracovní náplně příslušní lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci (např. zdravotní sestry, dentální hygienistky atd.) a v nezbytném rozsahu další zaměstnanci nebo pracovníci společnosti Ortholeo s.r.o., kteří mají dle své pracovní náplně a našich vnitřních předpisů oprávnění k manipulaci s těmito záznamy.

Do zdravotnické dokumentace mohou i bez souhlasu pacienta v zákonem stanovených případech nahlížet osoby z okruhu mimo společnost Ortholeo s.r.o., např. soudní znalci, pracovníci vybraných úřadů (např. Státní ústav pro kontrolu léčiv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, správa sociálního zabezpečení, orgán sociálně-právní ochrany dětí, orgány ochrany veřejného zdraví, Veřejný ochránce práv) apod.

Údaje ze zdravotnické dokumentace mohou být v mezích příslušných právních předpisů předávány dalším poskytovatelům zdravotních služeb (zejména v souvislosti se změnou poskytovatele zdravotních služeb) v tuzemsku i v zahraničí za účelem zajištění návaznosti poskytované zdravotní péče a ochrany života a zdraví příslušného pacienta.

V některých případech můžeme být v mezích příslušných právních předpisů povinni zpřístupňovat osobní údaje též orgánům veřejné moci (soudy, správní orgány, úřady).

8. Předávání osobních údajů do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) nebo mezinárodní organizaci

V rámci své činnosti nepředáváme z vlastní iniciativy osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Výjimečně může k takovému předání dojít zejména ve vztahu k Vaší zdravotnické dokumentaci, a to buď na základě povinnosti uložené právním předpisem, nebo na základě Vašeho souhlasu či pokynu.

9. Doba uložení osobních údajů

Doba uložení osobních údajů se řídí příslušnými právními předpisy.

V případě záznamů kamerového systému v prostorách naší recepce a chodby v 1. podzemním podlaží dochází k mazání záznamu po 72 hodinách.

10. Práva subjektů údajů vůči správci a jejich uplatnění

Jako subjekt údajů máte vůči nám následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

– Přístup k osobním údajům: Jedná se o právo požadovat od nás potvrzení, zda zpracováváme nějaké Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte zejména právo po nás požadovat sdělení, o jaké kategorie osobních údajů se jedná, za jakým účelem jsou zpracovávány, jakým příjemcům nebo kategoriím příjemců byly nebo budou zpřístupněny, po jakou dobu budou osobní údaje u nás uloženy (případně kritéria, podle nichž se tato doba určí) a z jakých zdrojů jsme tyto osobní údaje získali

– Oprava osobních údajů: Jedná se o právo požadovat od nás opravu Vašich osobních údajů, pokud zjistíte, že evidované údaje jsou nesprávné.

– Výmaz osobních údajů: Za podmínek příslušných právních předpisů máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali (např. pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly zpracovány apod.). Toto Vaše právo ale může být limitováno zákonnými požadavky, kterými jsme vázáni (např. požadavky na délku archivace apod.).

– Omezení zpracování osobních údajů: Za podmínek příslušných právních předpisů máte právo po nás požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom jejich přesnost mohli ověřit, nebo
 • pro zpracování osobních údajů není dán právní důvod a Vy na místo jejich výmazu požadujete omezení jejich použití, nebo
 • my tyto osobní údaje již nepotřebujeme, ale Vy je vyžadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků, nebo
 • vznesl(a) jste námitku proti zpracování, a to dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažuji nad Vašimi oprávněnými důvody proti zpracování

– Vznesení námitky: Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných bez Vašeho souhlasu, pokud se jedná o zpracování

 • nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu stanoveném právním předpisem Evropské unie nebo České republiky, nebo
 • nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Ortholeo s.r.o. nebo třetí osoby.
  V takovém případě můžeme ve zpracování dotčených osobních údajů pokračovat,
  prokážeme-li závažné oprávněné důvody pro další zpracování.

– Přenositelnost osobních údajů: V případě automatizovaně zpracovávaných osobních údajů, jejichž zpracování je založeno na Vašem souhlasu nebo na Vámi uzavřené smlouvě, máte právo od nás tyto údaje získat ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu, abyste je mohl(a) předat jinému správci; je-li to technicky proveditelné, můžete po nás požadovat, abychom takové údaje předali Vámi uvedenému jinému správci přímo. Upozorňujeme však, že uvedené podmínky pro využití práva na přenositelnost osobních údajů budou v podmínkách společnosti Ortholeo s.r.o. (vzhledem k převažujícím důvodům zpracování osobních údajů a ke způsobu jejich zpracování) splněny jen ojediněle.

– Odvolání souhlasu se zpracováním: Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vámi uděleném souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Zpracování dotčených osobních údajů, ke kterému došlo do odvolání Vašeho souhlasu, však zůstává zákonným zpracováním.


Výše uvedená práva u nás můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v bodě 3.

Dovolujeme si Vás upozornit, že při uplatnění práv subjektu údajů můžete být v závislosti na okolnostech požádání o prokázání Vaší totožnosti, a to z důvodu ověření, že komunikujeme skutečně s oprávněnou osobou.

11. Stížnost k dozorovému úřadu

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení právních předpisů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to zejména v členském státě Evropské unie Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.

V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů (poštovní adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; ID datové schránky: qkbaa2n; tel.: +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz).

12. Důležitost poskytnutí Vašich osobních údajů a důsledky jejich případného neposkytnutí

Některé osobní údaje, které smíme podle právních předpisů zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, dokážeme zákonnou cestou získat z jiných zdrojů, avšak u převážné části těchto osobních údajů potřebujeme při jejich získávání Vaši spolupráci.

V případě osobních údajů důležitých pro poskytování zdravotních služeb je poskytování těchto Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem – Vy jako pacient máte povinnost je poskytnout a příslušný pracovník má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout potřebné zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení Vašeho života.

V případě osobních údajů důležitých pro plnění našich zákonných povinností nebo smluvních závazků je poskytování těchto Vašich osobních údajů legitimním požadavkem. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může dle okolností znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout požadované plnění.

13. Úpravy tohoto dokumentu

Vyhrazujeme si právo provádět změny a aktualizace tohoto dokumentu. Prosíme, vždy si ověřte, že pracujete s jeho aktuální verzí.

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 01.12.2020